InformationUnit: "bit" | "byte" | "kilobyte" | "kibibyte" | "megabyte" | "mebibyte" | "gigabyte" | "terabyte" | "tebibyte" | "petabyte" | "exabyte" | "exbibyte"

Size of information derived from bytes.

Generated using TypeDoc